کتاب

کتاب‌ها


کتاب ها

امثال و حکم و چیستان در اشعار امیر پازواری/ به اهتمام محسن مجیدزاده(م.م. روجا). تهران: نشر رسانش نوین‏‫، ۱۳۹۳. ‏‫۱۶۰ ص.

امیر پازواری / سیده‌مظلومه حسینی، حسن رضائی ؛ تصویرگر پریسا علیزاده. ساری: اندیشه قلم‏‫، ۱۳۹۳.‏‫۱۲ ص

امیر پازواری/ احمدعلی عنایتی؛ سرپرست مجموعه زین‌العابدین درگاهی. تهران‏: نشر رسانش نوین‏‫، ۱۳۹۱.‏‫۴۸ ص

امیر پازواری: بومی‌سرای بزرگ مازندران/ روح‌الله مهدی‌پورعمرانی. تهران: تیرگان‏‫، ۱۳۹۳.‏‫۱۵۲ص.

امیر پازواری: مجموعه مقالات کمیاب/ به کوشش یوسف الهی،‌شهرام قلی‌پور‌گودرزی. تهران: فراسخن‏‫،۱۳۹۴.‏‫۱۵۶ ص

شرح اشعار امیر کجوری، میرزا محمدبن سلیمان طبیب تنکابنی، تصحیح و پژوهش ذبیحی علی، تهران نشر رسانش نوین ، ۱۳۹۴ – ۱۰۴ ص

امیرپازواری از دیدگاه پژوهشگران و منتقدان؛ به کوشش جهانگیر نصری‌اشرفی؛ تیساپه اسدی، تهران: خانه‌ی سبز، ۱۳۷۶. ص.۲۳۰

امیرپازواری و شعر و موسیقی، مجیدزاده، محسن (م. م. روجا). تهران بی نا، تابستان ۱۳۰۲، ۶۴ص

در شناخت فرهنگ و ادب مازندران، به یاد امیر پازواری، به کوشش فرهنگ‌خانه مازندران جمعی از نویسندگان ، تهران نشر اشاره ١٣۷۷ ، ۲۹۶ ص

دوبیتی‌های منتخب از دیوان امیر پازواری/ تصحیح و برگردان حجت‌ حیدری‌سوادکوهی؛ بخط منوچهر اسکندری‌چراتی.قائمشهر: فرهنگسرای زبان‏‫، ۱۳۹۲. ٧۶ ص

دیالکتیک امیر پازواری و تاثیر وی از مولانا/ تالیف و تدوین محسن مجیدزاده؛ ویراسته‌ مهران نوری. سوادکوه: تبری‏‫، ۱۳۸۷.۴۹۳ص

دی‍وان‌ ام‍ی‍ر پ‍ازواری‌/ گ‍ردآورن‍ده‌ و ت‍ه‍ی‍ه‌ و ت‍ن‍ظی‍م‌ م‍ح‍م‍درض‍ا ب‍ام‍داد ج‍وی‍ب‍اری‌، ت‍ه‍ران‌: ک‍اوش‍گ‍ر، ۱۳۷۸. ج‌ ۳

دی‍وان‌ ام‍ی‍ر پ‍ازواری‌: تصحیح و ترجمه/ ب‍ه‌ اه‍ت‍م‍ام‌ م‍ن‍وچ‍ه‍ر س‍ت‍وده‌، م‍ح‍م‍د داودی‌درزی‌ک‍لای‍ی‌. ت‍ه‍ران‌: رس‍ان‍ش‌ ‏‫‏، ۱۳۸۴.‏‫‏۳۶۷ ص.

شرح و تفسیر دیوان امیر پازواری/ به اهتمام و پژوهش محسن مجید‌زاده (م.م.روجا).تهران: رسانش نوین‏‫، ‏‫۱۳۹۲.‏‫۲ج.

شکوه با سنگ مجموعه اشعار، مهدوی شهمیرزادی، مهدی(شویه)جلد اول ، ۱۳۳۵-۱۳۶۴ سوئد بی­نا، بهار۱۳۶۹، ۱۹۹: ۲۲-۲۰۱

صد ترانه امیر پازواری فولکلور مازندران(۱). گردآوری و ترجمه محسن مجیدزاده(م.م.روجا). تهران،بی­نا،۱۳۶۹. ۲۲۹ ص‌

غبار بر ماه: واکاوی احوال امیر پازواری از ورای شعر و تاریخ ، مجید (بیژن) هنری کار ، نشر چشمه ١٣٩١ -٢٧۶ ص

کتاب کنزالا سرار یا (دیوان امیر پازواری) به کوشش اردشیر برزگر. بی­جا، بی­نا، ۱۳۳۴ ،۳۲ص

ک‍ن‍ز الاس‍رار م‍ازن‍دران‍ی‌/ بس‍ع‍ی‌ و اه‍ت‍م‍ام‌ ب‍رن‍ه‍ارد دارن‌، به امداد و امانت م‍ی‍رزا م‍ح‍م‍د‌ش‍ف‍ی‍ع‌ م‍ازن‍دران‍ی‌؛ [ب‍ا م‍ق‍دم‍ه‌ م‍ن‍وچ‍ه‍ر س‍ت‍وده‌].[بی‌جا]: محمد کاظم گل‌باباپور‏‫،

کنزالاسرار مازندران به تصحیح بر نهارد دارن، محمد شفیع مازندرانی، پترزبورگ:؟، ۱۳۷۷-۱۳۸۳، ۲ج، ۱۶۲+۷، ۵۸۰- کج + ۷۲)

کهن‌ترین امیری‌های مازندران/ به‌کتابت میرزامحمدمقیم بارفروشدهی ؛ تصحیح و پژوهش یوسف الهی، شهرام قلی‌پورگودرزی.ساری: شلفین ، ‏‫۱۳۹۱.‏‫۱۸۳ص.: ‏‫مصور

گ‍زی‍ده م‍ق‍الات‌ ه‍م‍ای‍ش‌ ب‍زرگ‌داش‍ت‌ ام‍ی‍ر پ‍ازواری‌/ [ب‍رگ‍زارک‍ن‍ن‍ده‌ دان‍ش‍ک‍ده‌ ع‍ل‍وم‌ ان‍س‍ان‍ی‌ و اج‍ت‍م‍اع‍ی‌ دان‍ش‍گ‍اه‌ م‍ازن‍دران‌، اداره‌ ک‍ل‌ ارش‍اد اس‍لام‍ی‌ اس‍ت‍ان‌ م‍ازن‍دران‌، ش‍ورای‌ اس‍لام‍ی‌ ش‍ه‍ر ام‍ی‍رک‍لا]ت‍ه‍ران‌: رس‍ان‍ش‌، ۱۳۸۳.ص‌ ۱۰۴

مجموعه و چکیده مقالات همایش ملی امیر پازواری، دانشگاه مازندران و اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی مازندران، ۱۳۸۹ – ۴۷۰ ص

منظومه امیر و گوهر |امیری| نسخه خطی محفوظ در کتابخانه ملی ایران/ به کوشش[صحیح : مصحح] علی ذبیحی، نادعلی فلاح.تهران: نشر رسانش نوین‏‫، ۱۳۹۴.‏‫۲۰۰ ص.

نقل امیر و گوهر/ به‌کوشش محمد عظیمی (م. ققنوس)، ساری: شلفین ، ۱۳۸۷ – ۳۹ ص

نوچ (جوانه) به کوشش محمود جوادیان کوتنایی، تهران معین با همکاری فرهنگ‌خانه­ی مازندران . ۱۳۷۵:۸، ۱۰، ۱۷- ۱۸، ۲۱- ۲۷، ۳۷، ۹۲، ۲۱ ، ۱۳۸، ۴۲

واژه‌نامه‌ و واژه‌نمای کنزالاسرار مازندرانی (دیوان امیر پازواری)، گیتی شکری، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی – ١٣٨٨ ؛ ۴١۶ ص

امیرپازورای مجموعه مقالات کمیاب، الهی- قلی‌پور ، تهران فراسخن ١٣٩۴

امیری سروده های آیینی مازندران، گردآوری و پژوهش: رویا نصیری،

جشن مهر و امیر از آغاز تا فرجام، گردآوری و تدوین: کاظم آل‌رضا امیری، سعید غلامی نتاج امیری، پاییز ١٣٩۴

امیر پازواری، شناخت ۲: امیر و گوهر، محسن مجیدزاده(م.م. روجا)، تهران، نشر فراسخن

گنج اسرار مازندرانی، احوال و سروده های امیر مازندرانی(پازواری) براساس نسخ خطی، علی ذبیحی، محمدرضا گودرزی،

امیر و گوهر، برگردان آوانویسی و ویرایش متن: محمود جوادیان کوتنایی، موسیقی: احمد محسن پور، خواننده حسین علمباز

امیرپازواری، پژوهشی در احوال و آثار امیر پازواری، فتانه اسدیان

امیر پازواری، شناخت ۱:عاشقانه ها عارفانه ها ( امیر و گوهر)، محسن مجیدزاده(م.م. روجا)، تهران، نشر فراسخن


در کتاب‌ها

 1. الذریعه الی تصانیف الشیعه آقابزرگ تهرانی، محمد حسن، نجف تهران، اسلامیه،۱۳۱۵-۱۳۵۹،۲۸ح۱۰-۹
 2. امیرکلا شهر من، قلی‌زاده رمضان، تهران چلچراغ، ۱۳۹۰ ؛ ۳۶۹-۳۲۷ – ۶۳۴ ص
 3. آهنگ‌های محلی دفتر اول ترانه‌های ساحل دریای مازندران ، وزارت فرهنگ انتشارات اداره موسیقی ، چاپخانه مجلس ، ١٣٢٣ – ۴۸ ص
 4. بهشهر (اشرف البلاد) عسگری ، علی بابا بهشهر ، شورای جشن ها ۲۶۵-۲۶۴ ,۲۶۲:۱۳۵۰
 5. پژوهشی در زمینه نام‌های باستانی مازندران حجزی کناری حسن تهران روشنگران: ۱۳۷۲: ۳۰
 6. تابش خودگردانی دفتر ١ در گسترده گلستان و گیل ماز، تپوری بمون، تبرستان ۲۰۰۱ ؛ ۹۰-۶۹ – ٢۴٩ ص
 7. تاریخ ادبیات ایران از دوران باستان تا قاجاریه ریپکا، یان (و دیگران) ترجمه عیسی شهابی،تهران، بنگاه ترجمه و نشر کتاب، ۱۳۵۶: ۱۲۴ – ۱۵
 8. تاریخ ادبیات ایران براون ادوارد گرانویل ترجمه علی پاشا صالح و دیگران . تهران وزارت فرهنگ ایران سیامروارید ۱۳۳۵ – ۱۳۶۹،۴ج ۱/۱۳۰
 9. تاریخ ادبیات ایران ریپکا یال،کلیما اتاکار، وایرژی بچکا ترجمه کیخسرو کشاورزی ترن،گوتبرگ، جاویدان خرد، ۱۳۷: ۱۵۸-۱۵۹]در نمایه­های پایانی نیامده است[
 10. تاریخ زبان فارسی خانلری پرویز ناتل تهران بنیاد فرهنگ ایران ۱۳۴۸-۱۳۵۶ ج ۲/۲۷ ،۳۳،۴
 11. ترانه‌های محلی ساکنان کرانه‌های جنوبی دریای خزر، خودزکو الکساندر، ترجمه خمامی‌زاده جعفر، تهران سروش ۱۳۸۱ ؛ ۱۳۵-۱۲۱ – ١۶٢ ص
 12. انواع ادبی و آثار آن در زبان فارسی ، رزمحو، حسین، مشهد، استان قدس رضوی، ۱: ۴۱-، ۷۴
 13. دانشنامه بزرگ اسلامی ، بینش کشمیری ، ص ۵۴٠٩
 14. دایره‌المعارف تشیع، زیر نظر احمد صدر حاج سیّد جوادی: کامران فانی، بهاءالدین حرمت هی:تهران بنیاد اسلامی طاهر،۱۳۶۶، ج :۲/۵۲۱]از حسن انوشه[
 15. دائرهالمعارف بزرگ اسلامی، جلد ۱۰، امیر پازواری، تهران مرکز دائره المعارف بزرگ اسلامی ، ١٣۶٧، ٢١ ج ؛ ص ٢۵٠
 16. دستور زبان گیلکی؛ جعفر بخش‌زاد محمودی، رشت گیلکان ١٣٨۵؛ ۳۲۰ ص
 17. دوبیتی‌های فارسی، کردی و تبری، سلیمی عبدالملکی حسن، ساری شلفین ١٣٩١ ؛ ۱۰۰-۷۵ ، ۱۱۸ ص
 18. زندگانی من . کسروی احمد ، تهران ، پیمان ۱۳۲۵ چاپ ۱۳۶۱:۶۲
 19. سبک شناس بخش یکم دفترچهارم بهار، محمدتقی (ملک‌الشعر) به کوشش علی قلی محمدی بختیاری تهران ، علمی، ۱۳۴۲: ۸
 20. شعر امروز مازندران ، عمادی : اسداله ساری ، فرهنگ کده ، ۱۵-۱۴,۱۱-۹:۱۳۷۱
 21. شعر بی دروغ شعر بی نقاب زرین‌کوب عبدالحسین تهران ابن سینا ۱۳۴۶: ۱۷۴
 22. شعر در ایران ، بهار، محمدتقی (ملک‌الشعر) تهران، گونمبرگ، ۱۳۲۳: ۷۱
 23. شعر و موسیقی و ساز و آواز در ادبیات فارسی رازانی،ابوتراب تهران وزارت فرهنگ ۱۳۴۲: ۲۶
 24. شعرای گرگان و  مازندران زمانی شهمیرزادی: علی تهران بی­نا تابستان ۱۳۷۱: ۴۳-۴۴
 25. شکوفه‌هایی از ادبیات مازندران صفاری فتح‌الله بی­جا، بی­نا، ۱۳۴۷: ۳-۵
 26. شهرستان نور ( بررسی جغرافیایی – تاریخی – اقتصادی و اجتماعی) مجتهد زاده ، پیروز ، تهران ، بی نا ، ۹۶,۳۹:۳۵۲
 27. فرهنگ سخنوران خیام‌پور، عبدلرسول(تاهباززاده) تهران طلایه ۱۳۶۸-۱۳۷۲،۲ج:۱/۹۲-۱۳
 28. فرهنگ عوام آمل ، پرتوی آملی،مهدی، تهران،وزارت فرهنگ و اموئزش عالی مرکز مردم شناسی ایران زمستان ۱۳۵۸:۱۱۰،۱۳۶-۱۵۰
 29. فرهنگ گفتاری (ادبیات شفاهی)در موسیقی ایران، کیوان پهلوان، نشر آرون ۱۳۹۳ – ۴۱۰ص
 30. فرهنگ گیل و دیلم: بلم، پاینده محمود تهران، امیرکبیر،۱۳۶۶: ۷ ،۶۰۴ ، ۶۱۱
 31. فرهنگ لغات عامیانه جمالزاده محمد علی به کوشش محمد جعفر محبوب تهران فرهنگ ایران زمین، ۱۳۴۱: ۱۷
 32. فرهنگ نندراج. پاشاه محمد(شاد. زیر نظر محمد دبیر سیاقی. تهران، خیام، ۱۳۳۵، ۷ ج
 33. فهرست کتاب‌های چاپی فارسی . مشار ، حانبابا . تهران می نا ، ۱۳۵۰ چاپ ۲ : ج : ۴/۴۱۶۴
 34. فهرست کتاب‌های چاپی فارسیساری سازمان برنامه و بودجه­ی استان مازندران ۱۳۷۲- ۲ج: جلد اول- جلد دوم
 35. کندلوس جهانگری، علی‌اصغر تهران مؤسسه­ی فرهنگی جهانگیری،۱۳۶۷: ۸۲،۹۳-۲۹۴-۳۴۵-۳۵
 36. گ‍زی‍ده‌ای‌ از ن‍غ‍م‍ه‌ه‍ای‌ م‍ازن‍دران‍ی‌/ ب‍ه‌ک‍وش‍ش‌ م‍ح‍م‍دب‍اق‍ر ن‍ج‍ف‌زاده‌ ب‍ارف‍روش‌ (م‌. روج‍ا)؛ زی‍رن‍ظر گ‍روه‌ ش‍ع‍ر واح‍د ادب‍ی‍ات‌ ت‍ه‍ران‌: س‍ازم‍ان‌ ت‍ب‍ل‍ی‍غ‍ات‌ اس‍لام‍ی‌، ح‍وزه‌ ه‍ن‍ری‌، ۱۳۷۵.[۲۳۱] ص‌
 37. لغت‌نامه دهخدا دهخداعلی‌اکبر تهران، سازمان لغت­نامه­ ی دهخدا،۱۳۶۱،۵۰ج:۸/۲۳۳، ۲۴۱
 38. مازندران در بزرگداشت جشن شاهنشاهی ایران استانداری مازندران ، ساری، ۳۱۸:۱۳۵۰
 39. مازندران شایان عباس تهران علمی پاییز۱۳۶۳ چاپ ۲۸۳- ۲۸۷
 40. مازندران و استرآباد رابینو ترجمعه غلامعلی وحید مازندرانی تهران بنگاه ترجمه و نشر کتاب ۱۳۳۶: ۸۳، ۲۳
 41. متون طبری، برجیان حبیب، تهران مرکز پژوهشی میراث مکتوب، ۱۳۸۸ – ٣١٧ ص
 42. مثنوی رشته گوهر، بینش کشمیری (شاعر)، یوسف اسماعیل زاده (مصحح) نشر رخسار صبح ۱۳۹۲ – ۸۴ ص
 43. مزدک نامه، کیانفر جمشید، استخری پروین، انتشارات اساطیر – ١٣٩١ (بنفشه طبری نگاهی کوتاه بر شعر امیر پازواری دکتر سید علی موسوی گرمارودی) ؛ ص ۴٠۶-۴١۴
 44. مقدمه فقه‌اللغه ایرانی، ارنسکی،ای ، م ترجمه کریم کشاورز تهران، پیام، ۳۱۸:۱۳۵۸
 45. مؤلفین کتب چاپ فارسی و عربی مشار ، خانبابا ، تهران . بی نا . ۱۳۴۰-۱۳۴۴،۶ ج:۱/۶۶۸
 46. نصاب مازندرانی/ به نظم درآورنده امیر مازندرانی (=امیر تیمور قاجار ساروی) ؛ نویسنده دیباچه محمد کاظم گل باباپور[بی جا]: محمد کاظم گل باباپور، ۱۳۶۱۲۵ص.
 47. واژه نامه طبری ، کیا ، محمد صادق، تهران ، دانشگاه تهران ، ایران کوده ۲۴۲,۲۱۰٫۱۲۵,۲۲-۱۹:۱۳۲۷ ( بر پایه ی نصاب طبری امیر مازندرانی)
 48. واژه‌نامه بزرگ تبری ، جلد اول کار گروه پدیدآورندگان، تهران ١٣٧٧ ؛ ص ١٧۶
 49. یادگار فرهنگ آمل .علامه ، حسام الدین. آمل ، اداره فرهنگ آمل ، ۲۲-۲۲۵:۱۳۲۸
 50. یکصد منظومه عاشقانه ادب فارسی، حسن ذوالفقاری ، نشر چرخ و چشمه ،۱۳۲۴ ص
 51. یوش ( مونوگرافی) طاهباز، سیروس. با مقدمه جلال آل احمد. تهران، معاصر، زمستان ۱۳۶۲ چاپ ۹۲-۸۵,۸۵,۶۷-۶۳ .
 52. در شناخت مازندران، [بی نام]؛ بخش دوم زندگی و شعر امیر پازواری- ص۹۵
 53. در شناخت مازندران، [بی نام]؛ بخش سوم موسیقی مازندران و امیری- ص۱۷۳
 54. برگی از تاریخ(بارفروش، پازوار، مشهدسر و پاره ای از رویدادهای اجتماع، سیاسی، فرهنگی سال های ۱۲۷۱-۱۳۴۰ آخوند ملا حسن شریعتی، رمضان قلی زاده
 55. ممدالهمم در شرح فصوص الحکم، حسن زاده آملی، حسن، نشر وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ، ۱۳۷۸
 56. تاریخ استندار، امیر مازندرانی، ایرج رودگر کیا، صص ٢۴٩ – ٢۵٩ -١٣٩۵ پارپیرار
 57. مثنوی رشته گوهر، بینش کشمیری (شاعر)، یوسف اسماعیل زاده (مصحح) نشر: رخسار صبح ۱۳۹۲ – ۸۴ ص