پژوهش – پایان‌نامه

پژوهش‌ها


پایان نامه ها

 1. Ramazan Shojaei Kiyasari , THE LANGUAGE OF THE DUBEYTIS OF AMIR PAZVARI , Thesis for the Ph.D. of Philology, specialty 10.02.06 “Ancient and , Modern Languages of Asia” , Defense will be held on  ۲۰۱۵
 2. Ebrahim Ebrahimtabar , A search an Amir Pazevari’s collected poetry and its correction in Persian translation and Tabaris’ comparative words to pahlavi , Thesis for the Ph.D.
 3. امیر پازواری و آثارش. آل‌رضا امیری، محمد حسن، مشهد دانشگاه مشهد دانشکده ادبیات و علوم انسانی، ۱۳۵۴ – ۱۳۵۵، ۱۰ص.(لیسانس)
 4. آواه‍ای‌ م‍ازن‍دران، ج‍م‍ال‍ی‌ سیده ش‍ک‍وف‍ه‌‌، پایان‌نامه کارشناسی ارشد دان‍ش‍گ‍اه‌ آزاد اس‍لام‍ی‌، واح‍د ت‍ه‍ران‌ م‍رک‍زی‌، دان‍ش‍ک‍ده‌ ه‍ن‍ر و م‍ع‍م‍اری‌ ١٣٨٢
 5. پژوهشی در دیوان امیرپازواری و برگردان آن به فارسی و تطبیق لغات طبری با فارسی/ابراهیم ابراهیم تبار پایاناامه دوره دکتری دانشگاه ازاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات ۱۳۸۴
 6. تصحیح قسمتی از دیوان امیر پازواری مازندرانی نجفی عمران محمدعلی تبریز دانشگاه آدرآبادگان دانشگاه ادبیات و علوم انسانی ، ۱۳۳۹- ۱۳۴۰، صفحه شمار مختلف(لیسانس)
 7. زبان دوبیتی‌های امیر پازواری، رمضان شجاعی کیاسری، پایان نامه دکتری برای علم زبان، تخصص باستان و زبان‌های مدرن آسیا ، موسسه زبان ایروان ۲۰۱۵
 8. زی‍ب‍اش‍ن‍اس‍ی‌ اش‍ع‍ار ام‍ی‍ر پ‍ازواری‌، ص‍ادق‍ی‌، ادری‍س‌، پایان‌نامه کارشناسی ارشد دان‍ش‍گ‍اه‌ آزاد اس‍لام‍ی‌ واح‍د ت‍ه‍ران‌ م‍رک‍زی‌ ١٣٧۶
 9. مقایسه مولفه‌های اخلاقی و اجتماعی در دیوان طالب‌آملی و اشعار امیر پازواری، مهدی حاجی‌باباییان، پایان‌نامه کارشناسی ارشد دانشگاه پیام نور مازندران دانشکده ادبیات و علوم انسانی۱۳۹۰
 10. مولفه‌های هویت فرهنگی در دیوان امیر پازواری [پ‍ای‍ان‌ن‍ام‍ه‌]/دانشجو زهرا رمضان‌نژادکناری ؛ استاد راهنما غلامرضا پیروز ؛ استاد مشاور زهره زرشناس.( کارشناسی ارشد): ایران‌شناسی، گرایش تاریخ.دانشگاه شهید بهشتی، بنیاد ایران‌شناسی.تهران،۱۳۹۱.
 11. بررسی مفاهیم تطبیقی امیر با اشعار طالب آملی، دانشجو [بی نام]، استاد راهنما ابراهیم تبار، دانشگاه پیام نور

طرح های پژوهشی

 1. تصحیح متن کتاب کنزالاسرار پازواری مازندرانی، گیتی شکری ، طرح پژوهشی پژوهشکده زبانشناسی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
 2. واژه‌نامه دیوان امیری پازواری ، گیتی شکری ، طرح پژوهشی . پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی ١٣٧٣