نسخ خطی

نسخ خطی


نسخ خطی

  1. تهران – ۱۳۷۸: ]در جنگ ص ۴۹۴، ۲ رباحی اوست[. نستعلیق و مسخ سده­ی ۱۲ مجموعا ۴۳۲گ ۲۰تا۳۰ ص ]همانجا ۱۶: ۵۳۵[
  2. تهران ، سپهسالار ۲۹۱۳،۳۶: ] در جنگ بخشی از دیوان اوست، ۱ص ]۵۵۴-۵۵۶[ بدون ذکر نام کاتب و تاریخ مجموعاٌ ۴۵۰گ ۲۲ص ف]ف.سپهسالار ۴۷۳۴[
  3. تهران دانشگاه تهران-۲۴۴۶:]در جنگ[ نستعلیق سده­ی ۱۱٫مجموعاٌ ۴۱۵ گ ۱۷ص ]ف.دانشگاه ۱۱۴۲٫۹[ (خطی)
  4. تهران، دانشگاه تهران – ۴۳۵۴: ]در جنگ ص۲۶ جنگ بخش ۱۰ مجموعه است [ نستعلیق اول مسده­ی ۱۳(۱۲۰۰-۱۲۳۶) مجموعاٌ ۱۹۴ گ ۲۲ص ]ف. دانشگاه ۱۳:۳۳۱[
  5. تهران، مجلس – ۹۱ (ش تست قدیم ۴۴۶۵۵ جدید (۵۴۷۱):]منتخب دیوان دو بخش ۴۸ مجموعه از ۱۳۱۸ – ۱۳۸۱[به چند قلم نستعلیق: شکسته و نسخ با تاریخ­های ۱۰۹۸ و ۱۲۰۱- مجموعاٌ ۱۴۵۷ ص. سطر مختلف ]ف. مجلس ۲۱: ۲۸۳[
  6. شوروی بنیاد زبان‌های خاوری- ۶ ]دیوان در مجموعه­ی چند دیوان و قصه[ با تاریخ­های ۱۰۲۴-۱۲۴۶ و ۱۲۵۱٫]نسخه­های خطی ۱۰:۲۳۸[
  7. شوروی، موزه آسیایی – ۸۹۴۷ اشعار امیر و شرح تفضیلی مجموعه اشعار او] نسخه­های خطی ۱:۷[
  8. شوروی،بنیاد زبان‌های خاوری- ۱۹:]دیوان[ بدون ذکر مشخصات نسخه. ]نسخه­های خطی.۳۳۷:۱[
  9. منظومه امیر و گوهر[نسخه خطی]/ روایت جدید شعراز: سیف الدین بابل کناری؛متن اصلی شعر: منسوب به امیر پازواری