سخنرانی

سخنرانی‌ها


تشریح و تفسیر

ابیاتی از دیوان امیر پازواری استاد داود صمدی آملی


سخنرانی استاد محسن مجیدزاده (م م روجا)

《امیر》شناس و《گوهر》شناس (م.م.روجا)

استاد م . م . روجا در نمایشگاه نگارستان امیر

شرح عشق امیر و روجا


پیرامون امیر، امیری،  کنزالاسرار و امیرکلا


مجموعه سخنرانی های نخستین جشن مهر و امیر


محمدی فیروزجایی/فرهود جلالی/سارو حاتمی/سیروس مهدوی (بخش نخست)
محسن مجیدزاده/علی‌اصغری/مهران نوری/ابولحسن خوشرو/کیوان ملکی/ علی گل‌پور/یاسمن اسدی (بخش دوم)


معرفی آیین مهر و امیر (۱۶ مهر روز امیر پازواری) در برنامه صوایی شبکه تبرستان