مقاله

مقالات


مقالات

 1. ارتباط موسیقی مازندران با موسیقی کهن ایران/ بهمنیار شریفی ، ارائه شده در یادواره امیر پازواری – اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی مازندران ١٣٧٧
 2. از نگاه منتقد: نیما، امیر و ادبیات ولایتی ،عظیمی،محمد؛ مجله گوهران پاییز و زمستان ۱۳۸۵ – شماره ۱۳ و ۱۴ (ویژه نامه/ جلد ۱) (۷ صفحه – از ۱۷۸ تا ۱۸۴)
 3. اشارات داستانی و اساطیری در دیوان امیرپازواری، رضا قلی نیا آهنگری، تارنمای گروه زبان و ادبیات فارسی دوره ی متوسطه ی آموزش و پرورش بابلسر به آدرس http://www.boostaneadab.blogfa.com/post-67.aspx
 4. اشارات داستانی و اساطیری در دیوان امیرپازواری، رضا قلی‌نیا آهنگری ، ارائه شده در دومین همایش ملی امیر پازواری – بابلسر دانشگاه مازندران – ١٣٨۹
 5. افسانه گوهر بنیکی و میر مازندران / م. پ جکتاجی، ارائه شده در یادواره امیر پازواری – اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی مازندران ١٣٧٧
 6. ام‍ام‌ ع‍ل‍ی‌(ع‌) در ب‍وم‍ی‌ س‍روده‍ای‌ ام‍ی‍ر پ‍ازواری‌/ ن‍ج‍ف‌زاده‌ب‍ارف‍روش‌، م‍ح‍م‍دب‍اق‍ر ، مجله ش‍ع‍ر، ش‌ ۲۹ ، (زم‍س‍ت‍ان‌ ۱۳۸۰): ص‌ ۹۲ – ۹۹.
 7. امثال و حکم در اشعار امیر پازواری، محسن مجیدزاده، ارائه شده در همایش «یادواره امیر پازواری»، تهران دانشگاه امیرکبیر  – ۱۳۷۶
 8. امیر پازواری امیرعلی طبرستانی، الهی یوسف، مجله اباختر ۱۳۸۳دوره ۲- شماره ۷ دوره ۲- شماره ۸
 9. امیر پازواری تردیدها و باورها، ایرج اصغری، ، مجله اباختر شماره ٢ سال ۱۳۷٨ ، از صفحه: ٧٠ تا ٧٢
 10. امیر پازواری شاعر گنجینه رازهای مازندران، دکتر ابوالقاسم اسماعیل پور، تارنمای سروش تبرستان به آدرس http://goudarzi.persianblog.ir/page/25
 11. امیر پازواری شاعری در هاله‌ای از ابهام، فاطمه جهانبازنژاد، سایت ادبی ناب‌اندیش به آدرس http://www.naabsora.ir/
 12. امیر پازواری، مسعود صوفی نژاد سیویری، ماهنامه پادنگ، شماره ۱۹، اردیبهشت ۱۳۸۵ ص ۴۴
 13. امیر پازواری، یوسف الهی، مجله اباختر شماره ۸، بهار و تابستان ۱۳۸۳ صص ۲۱۵-۲۲۰
 14. امیرکیست، امیری چیست و نگاهی به روایت عامیانه، محمد لطفی نوایی، بی‌تا، سایت دهکده جهانی پارپیرار به آدرس http://www.parpirar.org/articlesmainmenu/65-2008-10-06-06-06-06/204-2009-04-23-07-44-57.html
 15. امیری یا منظومه «امیر و گوهر» علی ذبیحی، نادعلی فلاح، دو فصلنامه آینه میراث ، سال دوازدهم، شماره ۲۸ (پیاپی ۵۴)
 16. امیری‌ها ، عیسی محمدی فیروزجایی، مجله اباختر شماره ۲۴ سال ۱۳۹٢ ، از صفحه ۴۴٩ تا ۴۵۶
 17. امیر پازواری یادگاری از دیار مازندران محمد نیکخواه راهنما : عبدالرضا شیردست، بی‌تا، سایت پژوهش سرای امام محمدباقر (ع) بابل به آدرس http://babolpajohesh.blogfa.com/post/16
 18. امیر پازواری حافظ فرهنگ و زبان تبری، جهان‌آرای عادل، روزنامه ابرار تاریخ ۱۳۷۷/۰۴/۰۳
 19. امیر پازواری در افسانه و فرهنگ عامه ، ساجده دو کلان، فاطره موسوی، ارائه شده در دومین همایش ملی امیر پازواری – بابلسر دانشگاه مازندران – ١٣٨۹
 20. امیر پازواری در یک نگاه، حسین طالب نژاد، تارنمای دهیاری کاسه‌گر محله به آدرس http://kasehgarmahalleh.ir/index.php?option=com_content&view=article&id=67:1393-10-28-21-32-27&catid=8:history-cat&Itemid=11
 21. امیر پازواری شاعر گنجینه رازهای مازندران. اسماعیل‌پور، ابوالقاسم، آینده، ۱۸،ش ۱-۶(فروردین –شهریور ۱۳۷۱ :۲۶-۳۳)پژوهشنامه­ی علمی- فرهنگی
 22. امیر پازواری و خیّام، علیرضا قاسمی ، ارائه شده در دومین همایش ملی امیر پازواری – بابلسر دانشگاه مازندران – ١٣٨۹
 23. امیر پازواری: افسانه یا تاریخ؟ / محمود جوادیان کوتنایی، ارائه شده در یادواره امیر پازواری – اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی مازندران ١٣٧٧
 24. ام‍ی‍ر پ‍ازواری‌: ب‍زرگ‍ت‍ری‍ن‌ ش‍اع‍ر ت‍ب‍ری‌ گ‍وی‌ م‍ازن‍دران‌/ ع‍م‍ادی‌، اس‍دال‍ل‍ه‌، ، مجله گ‍ی‍ل‍ه‌وا، س‍ال‌ ۳، ش‌ ۲۲، ۲۳ ، (ت‍ی‍ر و م‍رداد ۱۳۷۳): ص‌ ۳۴ ـ ۳۶.
 25. ام‍ی‍ر پ‍ازواری‌: ب‍زرگ‍ت‍ری‍ن‌ ش‍اع‍ر ت‍ب‍ری‌ گ‍وی‌ م‍ازن‍دران‌/ ع‍م‍ادی‌، اس‍دال‍ل‍ه‌، ، مجله گ‍ی‍ل‍ه‌وا، س‍ال‌ ۳، ش‌ ۲۴، ۲۵ ، (ش‍ه‍ری‍ور، م‍ه‍ر ۱۳۷۳): ص‌ ۱۴ ـ ۱۶.
 26. ام‍ی‍ر پ‍ازواری‌: ب‍زرگ‍ت‍ری‍ن‌ ش‍اع‍ر ت‍ب‍ری‌ گ‍وی‌ م‍ازن‍دران‌/ ع‍م‍ادی‌، اس‍دال‍ل‍ه‌، گ‍ی‍ل‍ه‌وا، س‍ال‌ ۳، ش‌ ۲۲، ۲۳ ، (ت‍ی‍ر و م‍رداد ۱۳۷۳): ص‌ ۳۴ ـ ۳۶.
 27. امیر پازواری، دکتر طلعت بصّاری، مجله پژوهش‌های فلسفی دانشکده ادبیات و علوم انسانی تبریز، تابستان ۱۳۵۵ ، ش ۱۱۸ (۵٢صفحه – از ۱۵۷ تا ۲۰۸)
 28. امیر پازواری، زبان و شعر تبری ،محمود جوادیان کوتنایی ، ارائه شده در همایش بزرگداشت امیر پازواری – بابلسر دانشگاه مازندران – ١٣٨٣
 29. امیر پازواری، نیستانی، جواد، مقالات منتشر شده در دایره المعارف بزرگ اسلامی جلد۱۰،۱۳۸۰
 30. امیر پازوای ، زبان و شعر تبری، محمود جوادیان کوتنایی ( وهمن ) ، تارنمای سروش تبرستان به آدرس http://goudarzi.persianblog.ir/page/25
 31. امیر در نسخه نو یافته، محمد داوودی، ارائه شده در همایش «یادواره امیر پازواری»، تهران دانشگاه امیرکبیر  – ۱۳۷۶
 32. امیر شاعر محلی سرای مازندران. میرموسوی، محمدگلچرخ، ش ۱۰(۱۷/۱۰/۱۳۶۴):۱۵
 33. امیر فقط مازندرانی نیست، م. پ. جکتاجی، ارائه شده در همایش «یادواره امیر پازواری»، تهران دانشگاه امیرکبیر  – ۱۳۷۶
 34. امیر مازندرانی، عباس شایان، مازندران،بی جا،چاپخانه باقرزاده ، ۱۳۱۶٫
 35. امیر و گوهر به روایت افسانه‌ها، نادعلی فلاح ، ارائه شده در دومین همایش ملی امیر پازواری – بابلسر دانشگاه مازندران – ١٣٨۹
 36. امیر و گوهر به روایت افسانه‌ها، نادعلی فلاح، تارنمای انسان شناسی و فرهنگ به آدرس http://anthropology.ir/node/13394
 37. امیر و گوهر دو عشاق افسانه‌ای، مازیار سیفی، بی‌تا، تارنمای علی آباد نور به آدرس http://aliabadnoor.persianblog.ir/post/10/
 38. امیر و گوهر و خاستگاه هندی / حسن انوشه ، ارائه شده در یادواره امیر پازواری – اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی مازندران ١٣٧٧
 39. امیر، شاعری از دشت پازواری، فخرالدّین سورتیجی، ارائه شده در همایش بزرگداشت امیرپازواری، اداره کل فرهنگ و هنر مازندران،۱۳۵۴
 40. امیرپازواری – شاعری در هاله از ابهام، حسین طالب نژاد فاطمه جهان باز نژاد قادی ، ارائه شده در دومین همایش ملی امیر پازواری – بابلسر دانشگاه مازندران – ١٣٨۹
 41. امیرپازواری ، حسن انوشه، ارائه شده در همایش «یادواره امیر پازواری»، تهران دانشگاه امیرکبیر  – ۱۳۷۶
 42. امیرپازواری بر ساخته برجا ، بمون تپوری، ارائه شده در همایش «یادواره امیر پازواری»، تهران دانشگاه امیرکبیر  – ۱۳۷۶
 43. امیرپازواری شاعر و عارف مازندرانی. نجف‌زاده‌بارفروش: محمد باقر، صحیفه، ش ۳۳(۲دی۱۳۶۴):۱۸-۲۱
 44. امیرپازواری نامدار به امیرمازندرانی منطقه امیرکلا، بی‌نام، وبسایت مازندران بام ایرانبه ادرس http://www.mazandaran.blogsky.com/63
 45. امیرپازواری و اسطوره / عسگری آقاجانیان، ارائه شده در یادواره امیر پازواری – اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی مازندران ١٣٧٧
 46. امیرپازواری و معرّفی نسخه‌ای نو یافته، محمد کاظم مدّاح، ارائه شده در همایش «یادواره امیر پازواری»، تهران دانشگاه امیرکبیر  – ۱۳۷۶
 47. امیرپازواری: بزرگترین شاعر تبری‌گو ، اسدالله عمادی، ارائه شده در همایش «یادواره امیر پازواری»، تهران دانشگاه امیرکبیر  – ۱۳۷۶
 48. امیرپازواری: زندگی یا شعر / داوود قاسمی، ارائه شده در یادواره امیر پازواری – اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی مازندران ١٣٧٧
 49. امیرپازواری، اردشیر برزگر، نامه مازیار ، امیرپازورای (مجموعه مقالات کمیاب)، الهی- قلی‌پور ، تهران فراسخن ١٣٩۴ ص۳۵
 50. امیری ، احمد قربانی، ارائه شده در همایش «یادواره امیر پازواری»، تهران دانشگاه امیرکبیر  – ۱۳۷۶
 51. امیری به گویش تنکابنی، دکتر محمّد زهری، مجله در راه هز، ش ۴، ۱۳۳۴، ۴-۲۳٫
 52. امیری خوانی در غرب مازندران، دکتر مصطفی خلعتبری لیماکی ، ارائه شده در دومین همایش ملی امیر پازواری – بابلسر دانشگاه مازندران – ١٣٨۹
 53. امیری و ترانه ساخت آوایی و عناصر درونی، محمد جوادیان کوتنایی ، ارائه شده در دومین همایش ملی امیر پازواری – بابلسر دانشگاه مازندران – ١٣٨۹
 54. امیری، شعر محلی مازندران ؛سفیدگر شهانقی،حمید؛ مجلهگوهران  تابستان ۱۳۸۳ – شماره ۴ (۵ صفحه – از ۱۷۷ تا ۱۸۱)
 55. امیری‌های شرق مازندران، جعفر اکبرپور، ارائه شده در همایش «یادواره امیر پازواری»، تهران دانشگاه امیرکبیر  – ۱۳۷۶
 56. امیری‌های کتول، محمّد ابراهیم نظری، ارائه شده در همایش «یادواره امیر پازواری»، تهران دانشگاه امیرکبیر  – ۱۳۷۶
 57. آسیب‌شناسی شناخت ادبیات مازندرانی و سروده‌های امیرپازواری در آموزش و پرورش»، ارائه شده در دومین همایش ملی امیر پازواری – بابلسر دانشگاه مازندران – ١٣٨۹
 58. آهنگ امیری مازندرانی، مبشری، لطف الله موسیقی،۳،ش ۱۷(دی۱۳۶۴)۷۱-۷۷
 59. آیا امیر پازواری عامی و امی بوده است؟ ، محسن مجیدزاده، مجله اباختر شماره ۱۹ سال ۱۳۸۹ ، از صفحه: ۲۲۹ تا ۲۳۲
 60. آیا امیرپازواری عامی و امّی بوده است؟ محسن مجیدزاده( م .م . روجا)، امیرپازورای (مجموعه مقالات کمیاب)، الهی- قلی‌پور ، تهران فراسخن ١٣٩۴ ص ۱۱۵
 61. بازتاب زندگی روستائی و دامداری در اشعار امیر پازواری ، مصطفی برزگر ولیک چالی ، ارائه شده در دومین همایش ملی امیر پازواری – بابلسر دانشگاه مازندران – ١٣٨۹
 62. بازتاب مسائل و اوضاع اجتماعی در شعر امیر پازواری ، محمدمهدی خطیبی ، ارائه شده در دومین همایش ملی امیر پازواری – بابلسر دانشگاه مازندران – ١٣٨۹
 63. بررسی احوال و اشعار امیر پازواری، نیستانی ،جواد، خبرنامه فرهنگستان زبان و ادب فارسی ۱۳۷۶ دوره ۳- شماره ۱
 64. بررسی احوال و اشعار امیر پازواری، نیستانی،جواد؛ مجله: نامه فرهنگستان بهار ۱۳۷۶ – شماره ۹ (٩ صفحه – از ۸۰ تا ۸۸)
 65. بررسی تطبیقی ترانه‌های امیر پازواری با ترانه‌های فابز دشتستانی.ابراهیم ابراهیم تبار/چاپ در مجله ادبیات تطبیقی جیرفت
 66. بررسی تطبیقی ترانه‌های امیر پازواری و اشعار هجایی پهلوی اشکانی و ساسانی، اسماعیل پور،ابوالقاسم؛ مجله ایران شناخت تابستان ۱۳۷۷ – شماره ۹ (۱۴ صفحه – از ۲۴ تا ۳۷)
 67. بررسی تطبیقی ترانه‌های امیرپازواری و اشعار اشکانی . ساسانی / دکتر ابولقاسم اسماعیل پور، ارائه شده در یادواره امیر پازواری – اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی مازندران ١٣٧٧
 68. بررسی تطبیقی حضور پرندگان در اشعار امیر پازواری، ابراهیم باقری حمیدآبادی، مریم نظر چوب مسجدی ، ارائه شده در دومین همایش ملی امیر پازواری – بابلسر دانشگاه مازندران – ١٣٨۹
 69. بررسی جنبه‌های عامیانه اشعار امیر پازواری ، مریم ابراهیمی ، ارائه شده در دومین همایش ملی امیر پازواری – بابلسر دانشگاه مازندران – ١٣٨۹
 70. بررسی دو آواز مازندرانی: بحثی درباره وزن فهلویات و اشعار غیر فارسی در آوازهای محلی ، فاطمی،ساسان؛ مجله هنر  زمستان ۱۳۷۸ – شماره ۴۲ (۲۳ صفحه – از ۱۴۶ تا ۱۶۸)
 71. بررسی ساختارهای معرفتی،اجتماعی و فرهنگی در دیوان امیر پازواری، دکتر غلامرضا پیروز،سروناز ملک ، ارائه شده در دومین همایش ملی امیر پازواری – بابلسر دانشگاه مازندران – ١٣٨۹
 72. بررسی ساختاری شعر امیر پازواری ، راضیه قانی اسکی ، ارائه شده در دومین همایش ملی امیر پازواری – بابلسر دانشگاه مازندران – ١٣٨۹
 73. بررسی شاه بیت عرفانی امیر پازواری، مسعود یوسف‌زاده ، ارائه شده در دومین همایش ملی امیر پازواری – بابلسر دانشگاه مازندران – ١٣٨۹
 74. بررسی هویت دینی در اشعار امیرپازواری، سید صادق بردبار ، ارائه شده در دومین همایش ملی امیر پازواری – بابلسر دانشگاه مازندران – ١٣٨۹
 75. بومی سرود: الشیخ العجم امیرپازواری ، سعیدی کیاسری،هادی؛ مجله شعر  فروردین ۱۳۷۲ – شماره ۱ (۴ صفحه – از ۶۸ تا ۷۱)
 76. بینش حِکمی (الهی و عرفانی) در اشعار امیر پازواری، دکتر صفر یوسفی ، ارائه شده در دومین همایش ملی امیر پازواری – بابلسر دانشگاه مازندران – ١٣٨۹
 77. پنجاه رباعی از دیوان امیر پازواری خوانش شعر امیری، کولائیان درویش‌علی، ۱۳۹۱سایت نویسنده به آدرس http://kulaian.com/
 78. پویه تاریخی شعر مازندرانی از آغاز تا امروز/ اسدالله عمادی، ارائه شده در یادواره امیر پازواری – اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی مازندران ١٣٧٧
 79. تاریخ در سروده قدیمی مازندرانی، علی ذبیحی، مجله اباختر شماره ۱۹ سال ۱۳۸۹ ، از صفحه: ۲٣٧ تا ٢۴٢
 80. تاری‌های زندگی امیر پازواری، کبیری ،غلامرضا، مجله اباختر ۱۳۸۲دوره ۱- شماره ۳ دوره ۱- شماره ۴
 81. تاریخ حیات امیر پازواری، نویسنده یک روحانی اهل آمل، نامه مازیار شماره ۲۴ ستون پنجم، صفحه دوم، ۱۳۲۸
 82. تأثیر اجرام آسمانی بر سرنوشت انسان در سروده‌های امیر پازواری، احمد علی عنایتی قادیکلایی ، ارائه شده در دومین همایش ملی امیر پازواری – بابلسر دانشگاه مازندران – ١٣٨۹
 83. تأثیر زبان و شعر تبری، بویژه امیر در سروده­های نیمایوشیج / میر عبد سیار کاوردی، ارائه شده در یادواره امیر پازواری – اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی مازندران ١٣٧٧
 84. تبری‌های امیر و شرف شاه، فاطمه آذری، ارائه شده در همایش «یادواره امیر پازواری»، تهران دانشگاه امیرکبیر  – ۱۳۷۶
 85. تجلی قرآن در اشعار امیرپازواری، مسعود روحانی ، ارائه شده در همایش بزرگداشت امیر پازواری – بابلسر دانشگاه مازندران – ١٣٨٣
 86. تجلی ولایت در اشعار امیر پازواری ، دکتر سید مهدی احمدی، رمضانعلی دهبندی، ارائه شده در دومین همایش ملی امیر پازواری – بابلسر دانشگاه مازندران – ١٣٨۹
 87. تحلیل مؤلفه‌های سرمایه اجتماعی در اشعار امیرپازواری ، دکتر مرتضی محسنی، لیلا رکابدار، ارائه شده در دومین همایش ملی امیر پازواری – بابلسر دانشگاه مازندران – ١٣٨۹
 88. ترانه های غم امیرپازواری/ ابراهیم ابراهیم تبار چاپ در همایش۷ انجمن ترویج دانشگاه مازندران
 89. ترانه‌های طبری امیر پازواری و اشعار هجایی ایرانی، اسماعیل پور مطلق،ابوالقاسم؛  مجله: شناخت  زمستان ۱۳۸۰ – شماره ۳۲ (١۴ صفحه – از ۹۹ تا ۱۱۲)
 90. ترانه‌های طبری امیر پازواری و اشعار هجایی ایرانی، اسماعیل پور مطلق،ابوالقاسم؛ مجله شناخت  زمستان ۱۳۸۰ – شماره ۳۲ [علمی-پژوهشی]‏ (۱۴ صفحه – از ۹۹ تا ۱۱۲)
 91. تطبیق ترانه‌های فایز دشتستانی و امیر پازواری، ابراهیم ابراهیم‌تبار، فصلنامه مطالعات ادبیات تطبیقی سال ششم، شماره ۲۱، بهار ۱۳۹۱ صص ۳۳-۶۳
 92. تطبیق ترانه‌های فایز دشتستانی و امیر پازواری: ابراهیم تبار،ابراهیم؛ مجله مطالعات ادبیات تطبیقی بهار ۱۳۹۱ – شماره ۲۱ [علمی-ترویجی/ISC]‏ (۲۲ صفحه – از ۲۱ تا ۴۲)
 93. ثبت موسیقیایی سه نمونه امیری، ساسان فاطمی، ارائه شده در همایش «یادواره امیر پازواری»، تهران دانشگاه امیرکبیر  – ۱۳۷۶
 94. جامخانه، دکتر احمد غنی پور ملکشاه، رضا عبادی علی اصغر خوشه چرخ ، ارائه شده در دومین همایش ملی امیر پازواری – بابلسر دانشگاه مازندران – ١٣٨۹
 95. جایگاه امیری در موسیقی مازندران / احمد محسن پور، ارائه شده در یادواره امیر پازواری – اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی مازندران ١٣٧٧
 96. جلوه معشوق از نظر آفرینش و کُنش، در دیوان امیر پازواری، ایرج صادقی ، ارائه شده در دومین همایش ملی امیر پازواری – بابلسر دانشگاه مازندران – ١٣٨۹
 97. جلوه‌هایی از تصاویر و مضامین شاعران گذشته در دیوان امیر پازواری، علی اکبر قاسمی گل‌افشانی، ارائه شده در دومین همایش ملی امیر پازواری – بابلسر دانشگاه مازندران – ١٣٨۹
 98. چند نمونه از اشعار امیر پازواری (مازندرانی) ، گیتی شکری ، مقاله‌های همایش‌های ایران خلاصه مقاله‌های نخستین گردهمایی پژوهش‌های زبان و ادبیات فارسی
 99. چیستان‌های امیر پازواری، احمد باوند ، بی‌تا، تارنمای گاما به آدرس http://gama2037.persianblog.ir/post/73/
 100. حریت و آزادگی در اشعار امیر پازواری ، عبدالمهدی حاجی باباییان ، ارائه شده در دومین همایش ملی امیر پازواری – بابلسر دانشگاه مازندران – ١٣٨۹
 101. در جست و جوی امیر از کوچه‌های پازوار تا صفحات ساکت تذکره و تاریخ، عباس حسن پور، ارائه شده در دومین همایش ملی امیر پازواری – بابلسر دانشگاه مازندران – ١٣٨۹
 102. در جست و جوی امیر، از کوچه‌های پازوار تا صفحات ساکت تذکره و تاریخ، نوری شیون، بی‌تا، تارنمای تلاجن به ادرس http://www.noori-shivan.blogfa.com/
 103. درامدی بر امیر پازواری، شهرام قلی پور گودرزی، ارائه شده در همایش «یادواره امیر پازواری»، تهران دانشگاه امیرکبیر  – ۱۳۷۶
 104. دیوان امیر پازواری در سن‌پترزبورگ روسیه، علی ذبیحی سایت خبری تحلیلی مازندنومه
 105. دیوان امیر پازواری در سن‌پترزبورگ روسیه، علی ذبیحی، ١٣٩٣ پایگاه خبری نسخ خطی به ادرس http://www.manuscripts.ir/fa/
 106. دیوان امیرالشعرای دربار شاه عباس صفوی، بی‌نا، سایت کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی، ۱۳۹۰ به آدرس ical.ir/
 107. دیوان مکتوب امیرپازواری، علی ذبیحی، سایت انسان‌شناسی و فرهنگ به ادرس http://anthropology.ir/
 108. ذهنیت غنایی در شعر امیر پازواری، دکتر قدسیه رضوانیان ، ارائه شده در دومین همایش ملی امیر پازواری – بابلسر دانشگاه مازندران – ١٣٨۹
 109. ردَ پای شخصیت‌های شاهنامه در اشعار امیر پازواری، حسین اعتمادزاده ، ارائه شده در دومین همایش ملی امیر پازواری – بابلسر دانشگاه مازندران – ١٣٨۹
 110. ردپای شخصیت‌های حماسی شاهنامه در اشعار امیر پازواری، حسین اعتمادزاده، مجله اباختر شماره ۲۳ سال ۱۳۹۱ ، از صفحه ۳۱۵ تا ۳۲۲
 111. رساله خطی شرح اشعار امیر کجوری، علی ذبیحی، مجله اباختر شماره ۲۷، زمستان ۱۳۹۳ و بهار ۱۳۹۴ ص ۳۴۳
 112. رویکرد عشق در شعر امیرپازواری / علی­اکبر مهجوریان­نماری، ارائه شده در یادواره امیر پازواری – اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی مازندران ١٣٧٧
 113. زبان شناسی مازندارنی و موقعیت شعر امیر پازواری/ مختار عظیمی، ارائه شده در یادواره امیر پازواری – اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی مازندران ١٣٧٧
 114. زبان و ادبیات تبری. گیتی شکری، ارائه شده در همایش «یادواره امیر پازواری»، تهران دانشگاه امیرکبیر  – ۱۳۷۶
 115. زمان زندگانی حضرت امیرپازواری، نصرالله هومند، ارائه شده در همایش «یادواره امیر پازواری»، تهران دانشگاه امیرکبیر  – ۱۳۷۶
 116. زمان زندگی”امیر”. محسن مجید زاده، ارائه شده در همایش «یادواره امیر پازواری»، تهران دانشگاه امیرکبیر  – ۱۳۷۶
 117. زندگی نامه امیر مازندرانی ، بی‌نام ، تارنمای سروش تبرستان به آدرس http://goudarzi.persianblog.ir/page/25
 118. زیبایی شناسی شعر امیرپازواری /جلیل قیصری، ارائه شده در یادواره امیر پازواری – اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی مازندران ١٣٧٧
 119. ساختار روایی شعر امیر پازواری ، حمیرا سلیمانی تپه سری، ارائه شده در دومین همایش ملی امیر پازواری – بابلسر دانشگاه مازندران – ١٣٨۹
 120. سخنی درباره امیرپازواری، سید محمّد طاهری شهاب ، نامه مازیار ، امیرپازورای مجموعه مقالات کمیاب، الهی- قلی‌پور ، تهران فراسخن ١٣٩۴ ص۴۱
 121. سروده‌های نویافته شاعر گمنام مازندرانی، شهرام قلی‌پور گودرزی، مجله اباختر شماره ۱۹ سال ۱۳۸۹ ، از صفحه ۲۷۹ تا ۲۸۰
 122. سه گانه‌ای درباره امیری ،سیاوش حق‌جو، ارائه شده در همایش بزرگداشت امیر پازواری – بابلسر دانشگاه مازندران – ١٣٨٣
 123. سوت امیر اعظم و پیوند تاریخ و ترانه، محمدرضا گودرزی پروری، مجله اباختر شماره ۲۴ سال ۱۳۹٢ ، از صفحه ۴۳۳ تا ۴۳۸
 124. سیری در اشعار امیر پازواری، ابراهیم ابراهیم تبار، مجله اباختر شماره ۲۴ سال ۱۳۹٢ ، از صفحه ۳۹۳ تا ۴۰۸
 125. سیری در اشعار امیر پازواری، دکتر ابراهیم فلاح، ولی‌الله کیاپور ، ارائه شده در دومین همایش ملی امیر پازواری – بابلسر دانشگاه مازندران – ١٣٨۹
 126. سیری در دیوان امیری پازواری ابراهیم ابراهیم تبار چاپ در مجله اباختر
 127. سیمای امیرپازواری، در آیینه نیمای یوشی هنری‌کار ،بیژن ری­را(یادواری صدیمن سال تولد نیما یوشیج) به کوشش عباس قزوانچاهی. تهران، انتشارات معین ۱۳۷۶ : ۲۰۲-۱۸۶
 128. شاعر روستا، امیرپازواری، حسین صدرآرا، نشریه اشاره، ش ۱، دبیرستان آیت الله نوری بابل، دهه ۱۳۴۰
 129. شاعری از دیار ما، محمّد تقی مقدری، سالنامه ادارهآموزش و پرورش بابل ، مهر ۱۳۴۴ ، ص ۹۱ .
 130. شاعری از دیار مقدری،محمدتقی سالنامه اداره آموزش و پرورش بابل(مهر ۱۳۴۴):۹۱٫
 131. شاعری پازواری که امیری می‌سرود ، درویش علی کولاییان ، ارائه شده در دومین همایش ملی امیر پازواری – بابلسر دانشگاه مازندران – ١٣٨۹
 132. شاعری پازواری که امیری می‌سرود، درویش‌علی کولاییان، نشریه گیله وا ، شماره ۱۱۲ ، دهم فروردین ۱۳۹۰
 133. شرح حال و عروض شعر امیر، عسگری آقاجانیان میری، ارائه شده در همایش «یادواره امیر پازواری»، تهران دانشگاه امیرکبیر  – ۱۳۷۶
 134. شعر امیر و پویایی ربان مازندرانی ،حسن بشیرنژاد ، ارائه شده در همایش بزرگداشت امیر پازواری – بابلسر دانشگاه مازندران – ١٣٨٣
 135. شعر و ترانه‌های کهن مازندرانی مطابقت ها با عروض شعر سنسکریت، درویش علی کولاییان ،۱۳۹۰، سایت نویسنده به آدرس http://kulaian.com
 136. شعر و محیط زندگی امیر پازواری، هومند،نصرالله، مجله شعر  شماره ۲۱ (صفحه ۱۱۵)
 137. ش‍ع‍ری‌ ف‍ره‍ن‍گ‌ م‍دار ـ گ‍ف‍ت‍گ‍و ب‍ا دک‍ت‍ر ح‍س‍ی‍ن‌ ح‍س‍ن‌پ‍ور آلاش‍ت‍ی‌ دب‍ی‍ر ه‍م‍ای‍ش‌ ام‍ی‍ر پ‍ازواری‌/ ج‍ه‍ان‌آرای‌، ع‍ادل‌، ، ه‍م‍ش‍ه‍ری‌، (۱۵ آذر ۱۳۸۳): ص‌ ۱۴.
 138. ش‍ی‍خ‌ ال‍ع‍ج‍م‌ ام‍ی‍ر پ‍ازواری‌/ س‍ع‍ی‍دی‌ک‍ی‍اس‍ری‌، ه‍ادی‌ ، مجله ش‍ع‍ر، س‍ال‌ ۱، ش‌ ۱، (ف‍روردی‍ن‌ ۱۳۷۲): ص‌ ۷۱.
 139. ش‍ی‍خ‌ ال‍ع‍ج‍م‌ ام‍ی‍ر پ‍ازواری‌/ س‍ع‍ی‍دی‌ک‍ی‍اس‍ری‌، ه‍ادی‌، ش‍ع‍ر، س‍ال‌ ۱، ش‌ ۱، (ف‍روردی‍ن‌ ۱۳۷۲): ص‌ ۷۱.
 140. ضرورت تصحیح مجدد اشعار دیوان امیر پازواری، محمدعظیمی ، ارائه شده در دومین همایش ملی امیر پازواری – بابلسر دانشگاه مازندران – ١٣٨۹
 141. عشق در شعر امیر پازواری، نجف زاده بارفروش، ارائه شده در همایش «یادواره امیر پازواری»، تهران دانشگاه امیرکبیر  – ۱۳۷۶
 142. علی(ع) و ولایت پذیری امیر پازواری، شهرام قلی‌پور گودرزی ، ارائه شده در دومین همایش ملی امیر پازواری – بابلسر دانشگاه مازندران – ١٣٨۹
 143. فن سرودن شعر امیری، درویش‌علی کولائیان، بی‌تا، سایت نویسنده به ادرس http://www.kulaian.com
 144. کتاری‌های زندگی امیر پازواری، غلامرضا کبیری(سحر)، ۱۳۹۱ ، سایت خبری تحلیلی مازندنومه به آدرس http://www.mazandnume.com/
 145. کهن‌ترین آثار طبری نو، گردآوری : آلکساندر خوجکو، دو فصلنامه آینه میراث، شماره ۴۳، ۱۳۸۸ ص ۱۶۵
 146. کتابشناسی افسانه امیر پازواری ، حسین صمدی، ارائه شده در همایش «یادواره امیر پازواری»، تهران دانشگاه امیرکبیر  – ۱۳۷۶
 147. کشف داستان‌های مینی‌مال(کوتاهِ کوتاه) در اشعار پازواری، حسین اعتماد زاده، ارائه شده در همایش بزرگداشت امیر پازواری – بابلسر دانشگاه مازندران – ١٣٨٣
 148. کنزالاسرار دیوان امیر پازواری؟! ، حجت‌الله حیدری، ارائه شده در همایش «یادواره امیر پازواری»، تهران دانشگاه امیرکبیر  – ۱۳۷۶
 149. کهن‌ترین مجموعه منتشر نشده از اشعار امیر پازواری، یوسف الهی، ارائه شده در دومین همایش ملی امیر پازواری – بابلسر دانشگاه مازندران – ١٣٨۹
 150. گنجور گنجینه فرهنگ مازندران، دکتر رضا ستاری، مرضیه حقیقی ، ارائه شده در دومین همایش ملی امیر پازواری – بابلسر دانشگاه مازندران – ١٣٨۹
 151. گنجینه‌های ادبی طبرستان، دکتر سید حسن حجازی کناری، سالنامه کشور ایران سال بیستم، ۱۳۴۴
 152. گیلانی در شعر امیرپازواری. نوازده،فریدون گیله­وا، ۱، ش (آبان ۱۳۷۱):۱۶-۱۷
 153. مازندرانی سرود، حجت اله حیدری سوادکوهی، ۱۳۹۰ مجله ادبی شمال ایران هجوم، به آدرس http://hojum.ir/homepage
 154. نامگانی خوبان ،احمد پناهی (پناهی سمنانی)،محمد؛ مجله چیستا » مهر ۱۳۸۵ – شماره ۲۳۱ (۹ صفحه – از ۴۴ تا ۵۲)
 155. نصاب طبریِ مجلس و هزلیات امیرمازندرانی، علی ذبیحی،دو ماهنامه گزارش میراث ، سال ششم، شماره ۵۶-۵۷
 156. نقالی‌های ایران، البرز و نقل امیر و گوهر ، نصری اشرفی،جهانگیر؛ مجله مقام موسیقایی پاییز و زمستان ۱۳۷۷ – شماره ۳ (۶ صفحه – از ۹۶ تا ۱۰۱)
 157. نقالی‌های ایران، البرز و نقل امیر و گوهر، جهانگیر نصری اشرفی، ارائه شده در همایش «یادواره امیر پازواری»، تهران دانشگاه امیرکبیر  – ۱۳۷۶
 158. نقدی بر دیوان امیر پازواری، فریده یوسفی، مجله اباختر شماره ۱۲، بهار و تابستان ۱۳۸۴  صص ۳۱۷-۳۲۲
 159. نقدی بر کتاب کهن‌ترین امیری‌های مازندران. ذبیحی، علی، کتاب ماه ادبیات، مهرماه، ۱۳۹۲ شماره ۷۸ (پیاپی ۱۹۲)، صص: ۶۷-۷۰ .
 160. نقدی درباره مطلب امیر پازواری شاعر و عارف مازندرانی ، محمد کاظم گل‏ بابا پور، نشریه : صحیفه شماره: ۳۴ سال: ۱۳۶۴ صفحه: ۳۸-۴۰
 161. نقدی درباره مطلب: امیرپازواری شاعر و عارف مازندرانی]نقد مقاله‌ای از نجف‌زاده بار فروش گل‌باباپور، محمدکاظم، [ صحیفه، ش ۳۴(بهمن ۱۳۶۴):۳۸-۴۰
 162. نکاتی درباره امیرپازواری، محمّدکاظم گل باباپور، دست نویس‌های منتشر نشده امیرپازورای مجموعه مقالات کمیاب، الهی- قلی‌پور ، تهران فراسخن ١٣٩۴ ص ۴۷
 163. نکته‌هایی در باره آواز امیری / ساسان فاطمی، ارائه شده در یادواره امیر پازواری – اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی مازندران ١٣٧٧
 164. نگاهی به «دیوان امیر پازواری»، بیژن هنری کار، دو فصلنامه آینه میراث، شماره ۳۴، تابستان و پاییز ۱۳۸۵ ص ۳۰۲
 165. نگاهی به دیوان امیر پازواری، محمد داوودی درزی کلایی، دو فصلنامه آینه میراث، شماره ۴۱، تابستان ۱۳۸۷  ص ۲۳۴
 166. نگاهی به احوال و اشعار امیر پازواری، نیستانی،جواد، نامه فرهنگستان، شماره ،۹، بهار ۱۳۷۶
 167. نگاهی به دیوان پازواری/محمد داودی‌درزی کلایی، مجله آینه میراث ،ش ۴۱ ، تابستان ۱۳۸۷ : ص ۲۳۴-۲۴۵ آینه میراث،ش ۳۳، ۳۴،:تابستان و پاییز ۱۳۸۵:ص ۳۰۲-۳۲۳
 168. نگاهی به فلکلور مازندرانی ، نجف زاده بارفروش،محمد باقر؛ مجلهدانشگاه انقلاب  پانزدهم شهریور ۱۳۶۷ – شماره ۵۷ (۴ صفحه – از ۴۲ تا ۴۵)
 169. هویت‌هایی دینی در اشعار امیر پازواری، دکتر احمد غنی‌پور ملکشاه، رضا عبادی جامخانه، نسیم احمدی، ارائه شده در دومین همایش ملی امیر پازواری – بابلسر دانشگاه مازندران – ١٣٨۹
 170. واژه‌های باستانی و ریشه‌های آنها در دیوان امیرپازواری، مجتبی رجب‌علی‌زاده جلودار ، ارائه شده در دومین همایش ملی امیر پازواری – بابلسر دانشگاه مازندران – ١٣٨۹
 171. واژه‌های مازندرانی در فرهنگ انجمن آرای ناصری و انتدراج .صمدی، حسین ]نقدی بر جلد سروده منصوب به امیر آمده در کتاب[. گیلان زمین، ۱:ش۱ )تابستان ۱۳۷۳): ۵۹-۶۳ و ش ۲-۴ (پاییز ۷۳ – بهار ۱۳۷۴)،۷۳-۷۶]دنباله دارد[
 172. واکاوی احوال امیر پازواری از ورای شعر و تاریخ، بی‌نا، سایت کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی، به آدرس ical.ir/
 173. وزن دو بیتی کنزالاسرار / حجت الله حیدری، ارائه شده در یادواره امیر پازواری – اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی مازندران ١٣٧٧
 174. یادداشتی درباره امیرها و کنزالاسرار ،حجت‌الله حیدری سوادکوهی ، ارائه شده در همایش بزرگداشت امیر پازواری – بابلسر دانشگاه مازندران – ١٣٨٣
 175. یافته‌هایی نو درباره نام و زندگی امیرپازواری، یوسف الهی ، ارائه شده در همایش بزرگداشت امیر پازواری – بابلسر دانشگاه مازندران – ١٣٨٣
 176. یک روایت از امیر و گوهر، نادعلی فلاح، تارنما به آدرس: http://n-fallah.blogfa.com/post-50.aspx
 177. درجستوجوی امیر از کوچه های پازوار تا صفحات ساکت تذکره وتاریخ، تارنما به آدرس : http://www.noori-shivan.blogfa.com/post/139/%D8%A7%D9%85%DB%8C%D8%B1-%D9%BE%D8%A7%D8%B2%D9%88%D8%A7%D8%B1%DB%8C
 178. دیوان امیر پازواری، در کعبه بدزد اگر بیابی، علی ذبیحی، محمدرضا گودرزی، مجله گزارش میراث، دوره دوم سال نهم، شماره اول و دوم- فروردین تیر ۹۴
 179. نگاهی به احوال و اشعار امیرپازواری، نیستانی، جواد، نامه فرهنگستان، شماره، ۹،بهار ۱۳۷۶
 180. امیر پازواری مشهورترین شاعر محلی‌ سرا در تاریخ ادبیات مازندران ، جهان باز نژاد، فاطمه، [بی تا]
 181. امیر و گوهر دو عشاق افسانه ای، مازیار سیفی، بی‌تا، تارنمای علی آباد نور به آدرس http://aliabadnoor.persianblog.ir/post/10/
 182. کشف داستان های مینی مال(کوتاهِ کوتاه) در اشعار امیرپازواری، حسین اعتماد زاده، گزیده مقالات همایش امیر پازواری، صص۱۴-۳۳
 183. یافته های نو درباره نام و زندگی امیرپازواری، یوسف الهی، گزیده مقالات همایش امیر پازواری
 184. شعر امیر و پویایی زبان مازندرانی، حسن بشیرنژاد، گزیده مقالات همایش امیر پازواری
 185. امیرپازواری، زبان و شعر تبری، محمود جوادیان کوتنایی، گزیده مقالات همایش امیر پازواری
 186. سه گانه ای درباره امیرپازواری، سیاوش حق جو، گزیده مقالات همایش امیر پازواری
 187. یادداشتی درباره امیرها و کنزالاسرار، حجت الله حیدری سوادکوهی، گزیده مقالات همایش امیر پازواری
 188. یادداشتی درباره امیرها و کنزالاسرار، حجت الله حیدری سوادکوهی، گزیده مقالات همایش امیر پازواری
 189. تجلی قرآن در اشعار امیرپازواری، مسعود روحانی، گزیده مقالات همایش امیر پازواری
 190. امیر پازواری، نگاهی به پیش نویس جلد اول کنزالاسرار مازندرانی قبل از طبع در سن پترزبورگ، محسن مجیدزاده، [بی تا]
 191. ترانه های طبری امیر پازواری و اشعار هجایی ایرانی، اسماعیل پور مطلق،ابوالقاسم؛ پژوهشنامه علوم انسانی، صص ۱۰۰ تا ۱۱۲، [بی تا]
 192. امیر پازواری، فرهنگ و فولکلور مردم مازندران، علیرضا صادقی، مجموعه مر کز آموزش فنی و حرفه ای شماره  ۳ساری، اسفند ۱۳۹۲
 193. امیر پازواری تردیدها و باورها ، ایرج اصغری، مجله اباختر شماره ٢ سال ۱۳۷٨، ازصفحه: ٧٠تا٧٢
 194. رساله خطی شرح اشعار امیر کجوری، علی ذبیحی، مجله اباختر شماره ۲۷، زمستان ۱۳۹۳ و بهار ۱۳۹۴ ص ۳۴۳
 195. نقدی بر دیوان امیر پازواری، فریده یوسفی، مجله اباختر  شماره ۱۲، بهار و تابستان ۱۳۸۴ صص ۳۱۷-۳۲۲
 196. زندگی نامه امیر پازواری ” امیر مازندرانی “، بی نام، تارنمای شمالگردی به آدرس http://shomalgardi.com/2339/%D8%A7%D9%85%DB%8C%D8%B1-%D9%BE%D8%A7%D8%B2%D9%88%D8%A7%D8%B1%DB%8C
 197. امیرپازواری، بی نام، تارنمای ویکی پدیا فارسی به آدرس: http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%85%DB%8C%D8%B1_%D9%BE%D8%A7%D8%B2%D9%88%D8%A7%D8%B1%DB%8C
 198. واژه نامه بزرگ زبان تبری، فرهاد صابر، کتاب ماه ادبیات و فلسفه، دی ماه ۱۳۷۸
 199. امیرپازواری، تارنمای شرکت فرهنگی هنری نسیم مهر آوا به آدرس: http://mehrava.com/mazand-artists/410-amir-pazevari.html
 200. شرح یک دوبیتی امیرپازواری،قوام الدین بینایی، تارنمای مازندنومه به آدرس: http://www.mazandnume.com/fullcontent/69841/%D8%B4%D8%B1%D8%AD-%DB%8C%DA%A9-%D8%AF%D9%88%D8%A8%DB%8C%D8%AA%DB%8C-%D8%A7%D9%85%DB%8C%D8%B1%D9%BE%D8%A7%D8%B2%D9%88%D8%A7%D8%B1%DB%8C-/
 201. ریخت شناسی منظومه امیر و گوهر، بر اساس نظریه ولادیمیر پراپ، نادعلی فلاح، دوماهنامه فرهنگ و ادب عامه(دانشگاه تربیت مدرس) سال۵، شماره۱۵، مرداد و شهریور ۱۳۹۶، صص۱۱۳- ۱۳۵٫
 202. فعل در زبان دوبیتی های امیر پازواری، رمضان شجاعی کیاسری، مهران غفاری، دوماهنامه فرهنگ و ادب عامه (دانشگاه تربیت مدرس)سال۵، شماره۱۴، خرداد و تیرماه ۱۳۹۶، صص۱۴۱- ۱۷۳٫

در مقالات

 1. اشعار پارسی به شیوه آثار منظوم ایرانی میانه ، اسماعیل پور،ابوالقاسم؛ مجله مطالعات ایرانی  پاییز ۱۳۸۱ – شماره ۲ (۴۲ صفحه – از ۱۵ تا ۵۶)
 2. بازتاب اوضاع اقتصادی در ادبیات دورۀ تیموری ، نوین،حسین؛ معصومی نیارق،یاسمن؛ مجلهتاریخ ادبیات » بهار ۱۳۸۹ – شماره ۶۴ [علمی-پژوهشی]‏ (۲۴ صفحه – از ۲۱۹ تا ۲۴۲)
 3. بررسی برخی تغییرات در افعال مرکب و اسنادی گویش گیلکی ، شکری،گیتی؛ مجله فرهنگ  بهار و تابستان ۱۳۸۰ – شماره ۳۷ و ۳۸ (۱۰ صفحه – از ۱۵۹ تا ۱۶۸)
 4. بومی سرود: رضا خراتی (۷) ،هومند،نصرالله؛ مجله شعر دی ۱۳۷۲ – شماره ۸ (۳ صفحه – از ۶۶ تا ۶۸)
 5. پارسی و رباعی ، میرافضلی،سید علی؛ مجله شعر  پاییز ۱۳۷۶ – شماره ۲۱ (۱۲ صفحه – از ۸ تا ۱۹)
 6. روایتی از حماسه های مازنی ، عمادی،سید محسن؛ مجله مقام موسیقایی  پاییز و زمستان ۱۳۷۷ – شماره ۳ (۴ صفحه – از ۱۱۸ تا ۱۲۱)
 7. رونق دو بیتی در دوره صفوی ، میرافضلی،سید علی؛ مجله معارف مرداد – آبان ۱۳۸۰ – شماره ۵۳ (۱۶ صفحه – از ۲۹ تا ۴۴)
 8. ساختمان شعر تبری ، اشرفی نصری،جهانگیر؛ مجله شعر  پاییز ۱۳۷۶ – شماره ۲۱ (۴ صفحه – از ۱۱۸ تا ۱۲۱)
 9. شعر به گویش مازندرانی و سیر تطور آن، غلامرضا کبیری، مجله اباختر شماره ۱ سال ۱۳۷۵ ، از صفحه: ۱۰۵ تا ۱۳۷
 10. شعرهای مازندرانی آقامیر ، محمدی کرد خیلی،مریم؛ مجله ایران شناسی  پاییز ۱۳۸۱ – شماره ۵۵ (۱۱ صفحه – از ۶۳۴ تا ۶۴۴)
 11. صفات ظاهری و اخلاقی عروس عنتره و شاملو ، اسدی،ایران؛ مجله مطالعات ادبیات تطبیقی  بهار ۱۳۹۱ – شماره ۲۱ [علمی-ترویجی/ISC]‏ (۲۲ صفحه – از ۴۳ تا ۶۴)
 12. کتابشناسی و مقاله شناسی بومی سرود مجله شعر پاییز ۱۳۷۶ – شماره ۲۱ (۱۰ صفحه – از ۲۵۶ تا ۲۶۵)
 13. گونه شناسی بومی سرودهای ایران ، ذوالفقاری،حسن؛ احمدی،لیلا؛ مجله ادب پژوهی بهار و تابستان ۱۳۸۸ – شماره ۷ و ۸ [علمی-پژوهشی]‏ (۲۸ صفحه – از ۱۴۳ تا ۱۷۰)
 14. مقدمه‌ای بر موسیقی مازندرانی، غلامرضا طبری، ، مجله اباختر شماره ٢ سال ۱۳۷٨ ، از صفحه: ١۶٢ تا ١٧۶
 15. موسیقی استان سمنان (کومش)، طاهره جعفری، ۱۳۹۰ سایت مجید اخشابی به آدرسmajidakhshabi.com
 16. هوا، هوای عشق است/ گذری بر جشنواره امیری خوانی ، مجلهمقام موسیقایی پاییز ۱۳۷۹ – شماره ۸ (۴ صفحه – از ۱۲۸ تا ۱۳۱)
 17. وزن شعرهای مازندرانی عروضی است، حجت‌الله حیدری، مجله اباختر شماره ۲ سال ۱۳۷۸ ، از صفحه: ۶۷ تا ۶۹
 18. یادی از دلکش بانوی آواز ایران ،اکبریان تبری،حسن؛ مجله چیستا » اسفند و فروردین  – ۱۳۸۹شماره ۲۶۸از  ۴۴تا ۴۷
 19. معصومه سیحون: یادنامه، حلیمی،محمد حسین؛ مجله تندیس »۱۱خرداد  – ۱۳۸۹شماره ۱۷۵ از  ۷تا ۷
 20. هفت پیکر نظامی و نظیره های آن، ذوالفقاری،حسن؛ مجله زبان و ادبیات فارسی »بهار و تابستان  – ۱۳۸۵شماره  ۵۲و ۵۳(علمی-پژوهشی) از ۶۷ تا ۱۱۰
 21. نوروز و باززایی ساختهای آیینی کهن (آیین ها و جشن های کهن در ایران امروز، نوشته ی محمود روح الامینی) ، حسن زاده،علی رضا؛ مجله کتاب ماه هنر »بهمن و اسفند  – ۱۳۷۹شماره  ۲۹و ۳۰ از ۳ تا ۲۸
 22. نگاهی به کتاب سیر رباعی در فارسی، میرافضلی،سید علی؛ مجله معارف »آذر – اسفند – ۱۳۷۵شماره
 23. “نقد کتاب، میرافضلی،سید علی؛ نامه انجمن کتابداران ایران »بهار – ۱۳۵۷شماره ۴۱، ۶۹ تا ۱۱۲
 24. “نقد و بررسی کتاب (روزها در راه، شاهرخ مسکوب)، پارسی نژاد،ایرج؛ مجله ایرانشناسی »بهار – ۱۳۸۱شماره ۵۳، از ۱۸۰ تا ۱۸۸
 25. “نسبت اسطوره با ادبیات و فلسفه، اسماعیل پور مطلق،ابوالقاسم؛ مجله کتاب ماه ادبیات و فلسفه »شهریور – ۱۳۷۹شماره ۳۵، از ۶ تا ۱۶۰
 26. سروده های محلی در اقلیم نوا، میرعلینقی،سید علی رضا؛ مجله شعر »پاییز – ۱۳۷۶شماره ۲
 27. “بدرود با مشاهیر، حیدری،حجت؛ مجله حافظ»خرداد – ۱۳۹۰شماره ۸۲ از ۳ تا ۳۴
 28. “درباره ادبیات بومی، دستغیب،سید عبدالعلی؛ مجله ادبیات داستانی»شهریور و مهر – ۱۳۸۰شماره ۵۶ از ۱ تا ۱۴
 29. کتابخانه، دوبیتی های عامیانه، دستغیب،سید عبدالعلی؛ مجله شعر»پاییز – ۱۳۷۶شماره ۲
 30. “آرش کمانگیر و جشن تیرگان، طاهری شهاب،سید محمد؛ مجله جلوه»آبان و آذر – ۱۳۲۵شماره  ۱۵و ۱۶، از ۱۹۷ تا ۲۰۷
 31. “فرهنگ واژگان تبری، محمودی بختیاری،بهروز؛ مجله گویش شناسی»اردیبهشت – ۱۳۸۳شماره ۲، از ۱۱۲ تا ۱۱۶
 32. “گزارش سمینار نسخه شناسی فارسی در وین، افکاری،فریبا؛ مجله گزارش میراث» آذر و دی – ۱۳۸۷شماره  ۲۷و ۲۸، از ۷۲ تا
 33. “زبان فارسی و گویش ها، تمیم داری،احمد؛ مجله پژوهشنامه» بهار – ۱۳۸۸شماره ۳۵، از ۹۳ تا ۱۲۰
 34. “ترانه های تیرماسین زه، اکرمی، رضا؛ مجله کتاب ماه هنر» فروردین و اردیبهشت – ۱۳۸۳شماره  ۶۷و ۶۸، از ۹ تا ۹۰
 35. “پیش درآمدی بر شعر امروز مازندران، عمادی، اسدالله؛ مجله چیستا» تیر – ۱۳۷۰شماره ۸۰، از ۱۲۹۴ تا ۱۳۰۹
 36. “جشن های ملی سنگسر (آداب و رسوم قومی)، اعظمی سنگسری،چراغعلی؛ مجله بررسی های تاریخی» آذر و دی – ۱۳۴۷شماره ۱۷، از ۸۷ تا ۱۰۶
 37. “گرفتاری های قائم مقام در کرمان و یزد (۲۲)، باستانی پاریزی،محمد ابراهیم؛ مجله یغما»اسفند – ۱۳۵۴شماره ۳۳۰، از ۷۳۹ تا ۷۵۱
 38. “زبانشناسی: متن شناسی گویشهای ایران (۱) دیوان درویش عباس جزی(، باستانی پاریزی،برجیان،حبیب؛ مجله آینه میراث»تابستان – ۱۳۸۷شماره ) ۴۱علمی-ترویجی)، از ۹۷ تا ۱۲۰
 39. “خوشنام، شاعری از گلشن ادب عوام، عناصری،جابر؛ مجله چیستا»اردیبهشت – ۱۳۷۰شماره ۷۸، از ۹۴۸ تا ۹۵۴
 40. “سخن سرایان مازندران، بهروزی،محمود؛ مجله ارمغان»دوره چهل و یکم، مهر – ۱۳۵۱شماره ۷
 41. آقا! این حد کافی نیست، نگاهی کوتاه به کتاب «نصاب مازندرانی»، مهدی پور عمرانی، روح الله؛ مجله کتاب ماه کودک و نوجوان» -بهمن ماه ۱۳۸۲
 42. گفتگویی کوتاه با استاد طیبی، «لـله وا» ساز محلی مازندران، مهدی پور عمرانی، روح الله؛ مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم اسلامی، بی تا
 43. پیامبر در فرهنگ مردم ایران، نجف زاده بارفروش، محمدباقر؛ کیهان فرهنگی ۳۲
 44. “خوانندگان و نوازندگان محلی، حافظان ترانه های ملی(۱)، ذوالفقاری، حسن؛ پژوهشنامهی ادب غنایی دانشگاه سیستـان و بلوچستــان، سال سیزدهم، شماره ی بیست و چهارم, بهار و تابستان ۱۳۹۴ صص:۱۳۳-۱۵۰”
 45. معرفی نقد،روجا، شعرهای طبری نیما یوشیج مصطفی علی پور، مجله شعر، شماره ۴۲- صص ۳۳-۳۴
 46. تماشای کهن‌باورهای کهن‌بوم و بر، نگاهی به کتاب «فرهنگ گفتاری (ادبیات شفاهی)در موسیقی ایران»، ساری، خبرنگار همشهری، ۷ مهر ۱۳۹۳